Algemene voorwaarden

Lees de algemene voorwaarden zorgvuldig voordat je een overeenkomst met of abonnement aangaat bij de Eventondernemer. Door een abonnement aan te gaan via een lidmaatschapsformulier in te vullen dan wel op een andere manier een overeenkomst aan te gaan, met de Eventondernemer, dan wel deel te nemen aan een bijeenkomst van de Eventondernemer, verklaar je deze algemene voorwaarden te hebben gezien, te aanvaarden en te beschouwen als bindend van toepassing op jou en de overeenkomst, abonnement met en deelname aan een bijeenkomst van de Eventondernemer.

Artikel 1: Introductie

Deze algemene voorwaarden zijn de voorwaarden waaronder de Eventondernemer zaken doet. de Eventondernemer is een handelsnaam en onderdeel van On Top Events welk bedrijf is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 61395633 en wordt vertegenwoordigd door Natasja Torcqué.

Artikel 2: Definities

2.1. Onder de algemene voorwaarden worden deze algemene voorwaarden verstaan, maar ook het Privacy beleid en elke andere instructie die je ontvangt of ontvangen hebt van de Eventondernemer.

2.2. "Privacy" verwijst naar het beleid van ons inzake de verzameling en opslag van jouw persoonlijke gegevens.

2.3. "Je", "jouw" en "u" zijn verwijzingen naar jou, de persoon die zaken doet met ons en een bestelling plaatst via de website, via telefoon of een ander kanaal van de Eventondernemer.

2.4. "We", "wij", "ons" zijn verwijzingen naar het bedrijf de Eventondernemer en alle (regionale) onderdelen daarvan zoals genoemd in artikel 1.

2.5. "Diensten" is een verwijzing naar de diensten die wij via onze website of via andere kanalen aanbieden.

2.6. "Website" is een verwijzing naar onze website of de mobiele applicaties waarop wij onze diensten aanbieden.

Artikel 3: Overeenkomst aangaan

3.1. Door het invullen van een formulier of het op enige andere manier plaatsen van een bestelling via onze website, via telefoon, in persoon of via welke andere manier ook, komt een overeenkomst tot stand. Dit kan zijn voor het aangaan van een abonnement, een aanmelding als locatie voor een bijeenkomst en/of het voor het verlenen van een andere dienst tussen jou en de Eventondernemer.

3.2. Je verklaart bijzonder zorgvuldig te werk te gaan wanneer je je gegevens opgeeft aan ons, via de telefoon, in persoon of via de website van de Eventondernemer, dan wel een andere methodiek en garandeert ons dat deze gegevens correct en compleet zijn ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. Je garandeert ook dat je genoeg saldo hebt om de betaling van een bestelling of overeenkomst te verrichten.

3.3 Bij beperkingen of wensen met betrekking tot de diensten van de Eventondernemer dien je zelf vooraf helder aan te geven wat deze zijn. Alleen indien gevraagd door jou en door ons gemeld kan de Eventondernemer aangeven of er tegemoet gekomen kan worden aan de beperkingen dan wel wensen die je hebt. Bij gebreke van melding van specifieke wensen door jou bij aangaan van de overeenkomst, kan de Eventondernemer daar op geen enkele manier rekening mee houden en kan dan ook niet verantwoordelijk geacht worden voor het voldoen aan deze niet geuite beperkingen dan wel wensen.

3.4. We zullen zorgvuldigheid betrachten, in lijn met onze wettelijke taak om dit te doen, om de veiligheid van je bestel- en betalingsgegevens te waarborgen. Bij gebrek aan, aan opzet grenzende, roekeloosheid aan onze kant kunnen wij echter niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden verlies doordat een derde partij onbevoegd toegang heeft verkregen tot jouw gegevens via onze website.

3.5. Elke abonnement en/of bestelling die je bij ons plaatst en dienst die je van ons afneemt is op basis van beschikbaarheid en aanvaarding door ons. Wanneer je een abonnement en/of bestelling online hebt geplaatst, zal er een bevestigingsmail naar je toe worden gestuurd. Neem meteen contact met ons op als je gegevens en/of bestelling niet kloppen! De bevestigingsmail is geen garantie dat wij je abonnement en/of bestelling zullen verwerken.

3.6. Als je abonnement en/of bestelling kan worden verwerkt accepteert de Eventondernemer de overeenkomst en bevestigt het overeengekomene. De Eventondernemer is geheel vrij in het wel dan niet accepteren van de aanmelding en/of bestelling en zal geen correspondentie daarover aangaan, anders dan de mededeling van wel of niet aanvaarding.

Artikel 4: Prijzen en Betalingen

4.1. Alle prijzen vermeld op onze website, onze folders en prijslijsten, zijn correct op het moment van publicatie. We behouden het recht voor, om de prijzen en het aangebodene, waaronder al onze diensten en abonnementen, ten alle tijden te wijzigen. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

4.2. We betrachten uiterste zorg in het up-to-date houden van onze gegevens, waaronder die van onze prijzen, maar het kan voorkomen dat onze prijsweergave niet correct is. In dit geval zullen we je dan direct contacteren over het prijsverschil en kun je kiezen om een aanmelding voor een abonnement te annuleren.

4.3. De totaalprijs van de te leveren dienst(en) en abonnement(en), wordt op de website weergegeven. Dienst(en) en abonnement(en) dienen via betaling op de bankrekening vermeld op de factuur voldaan te worden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, welke door of namens de Eventondernemer wordt gestuurd. Contant betalen is niet mogelijk.

4.4. Als de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen en op de factuur vermelde termijn worden betaalt, verkeer je zonder dat een aparte ingebrekestelling nodig is, in verzuim. Hierna is de Eventondernemer bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval je naast het dan verschuldigde totale bedrag ook gehouden zal zijn tot vergoeding van wettelijke rente vanaf het moment van verzuim en bij nadere invorderingsacties, tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag en bij noodzakelijke gerechtelijke stappen ook de eventuele gerechtelijke (proces)kosten.

4.5 Heb je een bezwaar tegen een factuur van de Eventondernemer dan dien je dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur gemotiveerd aan te geven bij de Eventondernemer. Indien je dit binnen 14 dagen niet doet, dan word je geacht de factuur te hebben aanvaard.

Artikel 5: Annuleren

5.1. Indien je een aanmelding voor een abonnement en/of dienst wilt annuleren, dan dien je onmiddellijk per telefoon met ons contact op te nemen. Je dient dan je eventuele ordernummer te vermelden en de reden tot annulering. Indien wij je annulering accepteren, zullen geen annuleringskosten in rekening worden gebracht. Als wij de annulering weigeren, omdat bijvoorbeeld al kosten zijn gemaakt door de Eventondernemer, zal de annulering niet doorgaan.

5.2. Indien de annulering op tijd is geschied en ook geaccepteerd is door ons, zullen we je, indien je reeds hebt betaald, deze betaling, binnen 14 werkdagen na aanvaarding door ons terugstorten op het door jou aangegeven bankrekeningnummer.

Artikel 6: Abonnementen de Eventondernemer

6.1. De Eventondernemer kent verschillende soorten abonnementen. De aard, omvang, inhoud en voorwaarden behorend bij de verschillende abonnementen worden vermeld op onze website en deze voorwaarden zijn leidend voor het aanbod van en de verplichtingen die de Eventondernemer op basis daarvan met een abonnee aangaat.

6.2. Een abonnement afgenomen bij de Eventondernemer is een wederzijdse verbinding tussen jou en de Eventondernemer, waarbij enerzijds van de Eventondernemer en anderzijds van de abonnee een actieve bijdrage wordt gevraagd. Eenieder, maar met name zelfstandig ondernemers al dan niet werkzaam in de eventbranche in de breedste zin des woords en ter afbakening geheel ter vrije beoordeling van de Eventondernemer, worden toegelaten als abonnee en worden bij aangaan van een abonnement, als zakelijk partner gezien en behandeld door de Eventondernemer.

6.3. Abonnees van de Eventondernemer zijn bereid en in staat om hun kennis en ervaring te delen met elkaar en andere abonnees en zich in te zetten voor de Eventondernemer. Waar mogelijk zijn zij bereid en in staat om samenwerkingen met elkaar en met de Eventondernemer aan te gaan.

6.4. Een abonnement kan in verschillende vormen worden aangegaan, voor een bij het abonnement aangegeven bepaalde periode en tegen een vergoeding zoals aangegeven op de website van de Eventondernemer. Een abonnement gaat pas in na betaling van het bij aanmelding voor dat abonnement geldende lidmaatschapsgeld. Het lidmaatschap is dan geldig voor de periode zoals aangegeven bij het abonnement. Indien een abonnement (om niet) ter beschikking gesteld wordt door de Eventondernemer, gelden de voorwaarden voor het desbetreffende ter beschikking gestelde abonnement ook voor de abonnee waaraan het abonnement (om niet) ter beschikking is gesteld.

6.5. Een abonnement geeft recht om de door de Eventondernemer georganiseerde online dan wel offline (regionale dan wel landelijke) bijeenkomsten te bezoeken in aard en omvang, zoals aangegeven in de voorwaarden bij het betreffende abonnement. De Eventondernemer behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, aard en omvang van het aangebodene, aan te passen gedurende een abonnementsperiode, ingegeven door omstandigheden, zoals maatregelen van de overheid, beschikbaarheid van locaties, dan wel technische omstandigheden, waaronder belemmeringen, zoals internet beschikbaarheid, bij de binnen een abonnement aangeboden faciliteiten, zonder dat dit het de abonnee het recht geeft tot enige restitutie van abonnementsgelden of andere compensatie. De Eventondernemer zal de abonnee direct inlichten over enige aanpassing en daarvoor een naar aard en omvang gelijkluidend aanbod doen voor gemiste onderdelen vanuit het abonnement. De abonnee zal met dit aanbod dienen in te stemmen. Bij niet instemmen, zal er geen recht ontstaan op enige restitutie van abonnementsgelden, anders dan op basis van een (coulance) beslissing daartoe ter vrijer oordeel aan en van de Eventondernemer.

6.6. Een abonnement geldt voor de overeengekomen periode. Tussentijdse opzegging of niet kunnen gebruik maken van een abonnement leidt niet tot enig recht op restitutie van abonnementsgelden door de Eventondernemer. Mocht een abonnee voor het einde van een abonnementsperiode het abonnement (willen) opzeggen, geeft dat geen recht op restitutie van abonnementsgelden. Wel kan een abonnee de Eventondernemer verzoeken tot een (gedeeltelijke) restitutie van het abonnementsgeld over de periode waarover een abonnee geen gebruik kan maken van een abonnement vanwege zeer dringende persoonlijke redenen. Dit kan verzocht worden door een daartoe strekkende mail aan de Eventondernemer te zenden, met een opgave van de redenen. de Eventondernemer staat het geheel vrij om deze opzegging te aanvaarden en daarop enige restitutie van abonnementsgelden te doen, dan wel na te laten. de Eventondernemer zal hierover geen correspondentie aangaan dan wel aanvaarden.

6.7. Abonnementsgelden worden door of namens de Eventondernemer via factuur in rekening gebracht. Dit gebeurd zo spoedig mogelijk na aanmelding van een abonnee na aanvaarding van de abonnee in de maand waarin hij zich aanmeldt. De abonnementsperiode start met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de maand van aanmelding.

6.8. Het niet door de Eventondernemer organiseren van (online dan wel offline) bijeenkomsten, het stoppen van organiseren in een regio, of het niet kunnen bijwonen van bijeenkomsten in een (andere) regio door een abonnee, blijft voor risico van de abonnee en leidt niet tot enige restitutie van abonnementsgelden door de Eventondernemer.

6.9. Bij bijeenkomsten kunnen een lunch, borrel, diner of andere activiteiten worden georganiseerd. Door de Eventondernemer wordt aangegeven of dit aan de orde is en of dit extra kosten met zich mee kan brengen buiten het abonnement . De extra kosten worden dan apart in rekening gebracht door de betreffende locatie waar de bijeenkomst wordt georganiseerd en gaat geheel buiten de Eventondernemer om. De Eventondernemer heeft daarin geen bemoeienis noch is daarop aanspreekbaar op enige wijze. Bij opgave van een abonnee voor een bijeenkomst en het om welke reden dan ook niet kunnen bijwonen van deze bijeenkomst is de abonnee gehouden om de eventuele kosten die door een locatie worden in rekening gebracht te betalen aan die locatie (no show fee). Voorgaande (no show fee) geldt ook voor degene aan wie een abonnement ter beschikking is gesteld.

6.10. Bijeenkomsten offline worden door de desbetreffende locatie verzorgd en de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten binnen de locatie vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende locatie. Abonnee dient de aanwijzingen van de locatie op te volgen en is daarop direct zelf aanspreekbaar. De Eventondernemer is niet aansprakelijk en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor enige activiteit binnen een locatie.

6.11. Deelname aan een bijeenkomst geschiedt voor eigen risico van een abonnee. De Eventondernemer is niet aansprakelijk voor enige schade, in welke vorm dan ook, waaronder (blijvend) letsel of overlijden die de abonnee mocht lijden als gevolg van een deelname aan een bijeenkomst, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Eventondernemer toe te rekenen opzet of grove schuld.

6.12. Bij deelname aan een bijeenkomst dient de abonnee afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn ziekte, letsel dan wel overlijden, veroorzaakt door of ten gevolge van de deelname aan een bijeenkomst.

6.13. De abonnee vrijwaart de Eventondernemer voor alle schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de abonnee toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de deelname aan een bijeenkomst. De abonnee dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

6.14. De Eventondernemer kan regionaal dan wel landelijk extra bijeenkomsten organiseren buiten de standaardbijeenkomsten. De extra bijeenkomsten vallen niet binnen het abonnement en kunnen extra kosten met zich meebrengen. Indien aan de orde zal de Eventondernemer dit separaat meedelen en kosten apart in rekening brengen.

Artikel 7: Deelnemer bijeenkomst

7.1. Een (landelijke) bijeenkomst van de Eventondernemer kan ook bezocht worden door een niet abonnee van de Eventondernemer, hier verder deelnemer genoemd.

7.2. Een deelnemer mag aan een (landelijke) bijeenkomst slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende registratieformulier volledig, naar waarheid heeft ingevuld, als de deelnemer het entreegeld volledig heeft voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.

7.3. Indien de deelnemer verhinderd is – ongeacht om welke reden – om aan de bijeenkomst waarvoor hij zich heeft aangemeld deel te nemen, wordt het reeds betaalde entreegeld niet gerestitueerd. Bij opgave van een deelnemer voor een bijeenkomst en het om welke reden dan ook niet kunnen bijwonen van deze bijeenkomst is de deelnemer gehouden om de eventuele kosten die door een locatie worden in rekening gebracht te betalen aan die locatie (no show fee).

7.4. De Eventondernemer kan besluiten dat een bijeenkomst geen doorgang kan vinden. In dat geval vindt overleg plaats met de deelnemer over de consequentie, ten aanzien van verplaatsing van een bijeenkomst en/of eventuele restitutie van entreegeld. Indien er buiten de invloedsfeer van de Eventondernemer liggende omstandigheden zijn waardoor een bijeenkomst geen doorgang kan vinden, kan dit ertoe leiden, dat er geen restitutie van entreegelden plaats zal vinden, dan wel onder aftrek van reeds door de Eventondernemer gemaakte kosten. Hiertoe zal slechts in bijzondere gevallen overgegaan worden, dit geheel ter vrijer beoordeling van de Eventondernemer, waarover geen correspondentie wordt aanvaard.

7.5. De Eventondernemer kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de bijeenkomst voortijdig te beëindigen, op te schorten of te wijzigen. De Eventondernemer kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het programma van de bijeenkomst te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het entreegeld plaats.

7.6. Een besluit van de Eventondernemer om de bijeenkomst geen doorgang te laten vinden, doet geen aansprakelijkheid op de Eventondernemer ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten, waaronder ook reis-, verblijf- en huisvestingskosten.

Artikel 8: Aansluiting locatie

8.1. Een locatie waaronder valt te verstaan een gelegenheid waar events kunnen worden georganiseerd in de breedste zin des woords kan een samenwerking aangaan met de Eventondernemer. Hiertoe sluit de locatie een overeenkomst met de Eventondernemer, waarbij de locatie tevens een contactpersoon bekend maakt die voor de Eventondernemer het aanspreekpunt is voor alle afspraken ter zake de overeenkomst.

8.2. De samenwerking zal er in elk geval uit bestaan, dat de locatie bereid en in staat is om (een deel van) de locatie periodiek en in overleg beschikbaar te stellen aan de Eventondernemer. Deze beschikbaarstelling is kosteloos, waarbij tevens minimaal koffie en thee ter beschikking worden gesteld door de locatie. De bijeenkomsten worden door de locatie verzorgd en de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten binnen de locatie vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende locatie. De locatie kan tevens een lunch, borrel of diner verzorgen, maar is daarbij geheel zelf verantwoordelijk voor organisatie, vormgeving en afrekening met de deelnemers. De Eventondernemer is en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor enige activiteit binnen een locatie.

8.3. Als de locatie additionele diensten of producten beschikbaar stellen (zoals een lunch, borrel of diner) aan de abonnees van de Eventondernemer, is de Eventondernemer daarbij niet verantwoordelijk voor de additionele diensten of producten, de afname daarvan noch de betaling. De locatie zal zelfstandig verantwoordelijk zijn voor de verzorging van en de facturering voor deze additionele diensten aan de leden van de Eventondernemer.

8.4. De Eventondernemer zal ervoor zorg dragen dat de locatie zich zal kunnen profileren aan de leden van de Eventondernemer, de bezoekers van de bijeenkomsten van de Eventondernemer en in sociale media, waaronder de website van de Eventondernemer, waarbij aandacht gegeven zal worden aan de bijeenkomst.

8.5. Een samenwerking van een locatie met de Eventondernemer wordt aangegaan per locatie en wordt aangegaan voor een enkele bijeenkomst tegen een in de overeenkomst nader vast te stellen voorwaarden. De overeenkomst wordt als afgerond en aangegaan beschouwd na wederzijdse tekening van de overeenkomst. Indien er sprake is van betaling door de locatie aan de Eventondernemer gebaseerd op de overeenkomst, kan er geen sprake zijn van enige restitutie van het overeengekomen bedrag, na het aangaan van de overeenkomst.

8.6. Een locatie kan als partner van de Eventondernemer optreden en aanbiedingen, al dan niet via de website van de Eventondernemer, aan de leden van de Eventondernemer doen. Hiertoe wordt aanvullend in de overeenkomst of in een aparte overeenkomst tussen de Eventondernemer en de locatie overeengekomen, tot welke, afhankelijk van de aard en omvang van het partnerschap, vast te stellen bijdrage van de locatie aan de Eventondernemer dit zal leiden. de Eventondernemer is en aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor aanbiedingen door de locatie aan de abonnee(s) van de Eventondernemer. de Eventondernemer is op geen enkele manier partij tussen de locatie en de abonnee(s) van de Eventondernemer, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen tussen de locatie en de Eventondernemer.

8.7. De tussen de locatie en de Eventondernemer overeengekomen datum voor een bijeenkomst wordt als onherroepelijk beschouwd tussen partijen na aangaan van de overeenkomst.

Artikel 9: Informatie, gebruik persoonsgegevens en portretrecht

9.1. Ieder die zaken doet met, klant, abonnee is van of deelnemer aan een bijeenkomst van de Eventondernemer, garandeert dat alle gegevens die zijn of worden opgegeven met betrekking tot jezelf, onze samenwerking en/of abonnement correct en compleet zijn. Voor de hiervoor genoemden gelden alle volgende onderdelen van dit artikel onverkort.

9.2. Je stemt ermee in dat wij je opgegeven informatie gebruiken of opslaan om je aanmelding als abonnee, ten behoeve van de samenwerking, overeenkomst, deelname en /of abonnement te verwerken alsmede voor marketing- en kredietbewakingsdoeleinden. Doeleinden die hieronder vallen kunnen bijvoorbeeld zijn: het incidenteel verschaffen van jouw gegevens aan derde partijen wanneer dit noodzakelijk is voor onze diensten. Meer informatie hierover kun je vinden in ons Privacy beleid.

9.3. Je bent ertoe gerechtigd een kopie van je persoonsgegevens zoals bekend bij ons aan te vragen. Neem met ons contact op indien je een dergelijke kopie wenst.

9.4. De door jou verstrekte persoonsgegevens worden door de Eventondernemer opgenomen in een bestand, waarop het privacy beleid van de Eventondernemer op van toepassing is. Als abonnee en deelnemer heb je de Eventondernemer toestemming gegeven tot het gebruik van je persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan jou over en ten behoeve van bijeenkomsten van de Eventondernemer. De abonnee en/of deelnemer kan altijd de toestemming voor het verzenden van deze informatie intrekken.

9.5. Een abonnee en/of deelnemer geeft door het registreren voor een online dan wel offline bijeenkomst toestemming aan de Eventondernemer tot openbaarmaking van zijn naam en e-mailadres aan andere deelnemers, de locatie en eventuele sponsoren. Je kan bij deelname aan een bijeenkomst deze toestemming slechts intrekken, als hierdoor deelname niet onevenredig wordt belemmerd voor de Eventondernemer. Is dit wel het geval, dit ter vrijer beoordeling van de Eventondernemer, dan kan je worden uitgesloten van deelname aan de bijeenkomst.

9.6. De abonnee en de deelnemer dient er zich van bewust te zijn, dat bij deelname aan online dan wel offline bijeenkomst van de Eventondernemer foto’s, video’s en ander beeldmateriaal in de breedste zin des woords, gemaakt kunnen worden. Je geeft door deelname aan een bijeenkomst aan, dat je je daarvan bewust bent en verleent bij afname van een abonnement en/of deelname aan een bijeenkomst, daarbij tevens bij voorbaat toestemming aan de Eventondernemer voor openbaarmaking van tijdens of rond een bijeenkomst gemaakte foto’s, video’s en ander beeldmateriaal in de breedste zin des woords. Indien je daar toch bezwaren tegen mocht hebben, dan is het aan jou om dat tijdig, dat wil zeggen voorafgaand aan deelname aan een bijeenkomst kenbaar te maken aan de Eventondernemer. De Eventondernemer kan, dit ter vrijer beoordeling van de Eventondernemer, jou dan uitsluiten van deelname aan de bijeenkomst.

Artikel 10: Gekoppelde websites

Er zijn een aantal aan de website van de Eventondernemer gekoppelde websites die wellicht interessant voor je kunnen zijn. We vertegenwoordigen deze derde partijen echter niet en garanderen niet de kwaliteit van hun producten en/of diensten. Ook zijn we niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en/of de goederen/diensten die zij aanbieden.

Artikel 11: Klachten

We nemen klachten zeer serieus en streven ernaar om binnen 5 werkdagen te antwoorden. Alle klachten over enige dienstverlening van de Eventondernemer dienen te worden gemaild naar het op de website aangegeven mailadres van de Eventondernemer.

Artikel 12: Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1. Er is veel aandacht en zorg besteed aan de informatie zoals die wordt weergegeven op de website van de Eventondernemer en in onze folders en prijslijsten. We bieden onze excuses aan voor onjuistheden of nalatigheden op ons materiaal en onze website, maar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor deze fouten. We kunnen niet garanderen dat het gebruik van onze website altijd probleemloos zal geschieden. We kunnen ook niet garanderen dat onze website geen virussen of bugs bevat. Ook kunnen we niet de volledige functionaliteit, accuraatheid en betrouwbaarheid garanderen en sluiten wij alle aansprakelijkheid m.b.t. accuraatheid en gebruik van onze website uit.

12.2. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden stem je ermee in dat we niet aansprakelijkheid zijn voor het gebruik van je informatie door een derde partij en voor je gebruik van een website van een derde partij.

12.3. We sluiten alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot onze diensten en/of abonnementen, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ons of van onze leidinggevende ondergeschikten. Dit is niet van invloed op je wettelijke rechten als consument en/of als ondernemer. Indien we verantwoordelijk worden geacht voor door jou geleden verliezen en/of schade zal zulke verantwoordelijkheid beperkt blijven tot het bedrag dat je betaald hebt voor de geleverde goederen en/of diensten. We zijn niet aansprakelijk voor schade, kosten, uitgaves en/of andere (in)directe verliezen (zoals verlies van winst) die op welke manier dan ook tot stand komt. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet ingeval van persoonlijk letsel of dood die het directe resultaat zijn van, aan opzet grenzende, roekeloosheid.

12.4. We zijn niet aansprakelijk voor fouten, nalatigheden, verlies of overgebrachte informatie, virussen of andere besmettingen of destructieve producten die je computer treffen via onze website.

12.5. We zijn niet aansprakelijk voor fouten of vertragingen in onze diensten, door daden of nalatigheden, die buiten onze redelijke verantwoordelijkheid liggen, zoals een natuurramp, een door de overheid genomen algemene maatregel, zoals het sluiten van locaties, verbieden van offline dan wel online bijeenkomsten dan wel gebruik maken van technische hulpmiddelen, ten gevolge van  of een daad/nalatigheid van een derde partij.

12.6. Jij bent aansprakelijk voor door jou en jouw medewerkers veroorzaakte schade aan onze eigendommen, medewerkers en derden, waaronder abonnees.

12.7. Elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons een overeenkomst sluit, is ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van deze persoon.

12.8. Jij vrijwaart ons tegen alle vorderingen van andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door jou van de overeenkomst of enig ander handelen of nalaten van jou, onverminderd het overige bepaalde in dit artikel.

12.9. We hebben alle mogelijke zorg betracht om internetfraude tegen te gaan en ervoor te zorgen dat alle data zo veilig mogelijk opgeslagen is. We sluiten echter aansprakelijkheid uit met betrekking tot de onwaarschijnlijke gebeurtenis dat er wordt ingebroken in onze computerservers of die van derde partijen.

Artikel 13: Algemeen

13.1. Alle prijzen worden aangegeven in euro’s (€).

13.2. We behouden ons het recht om de uitvoering van overeenkomsten geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden en we behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden alsmede je individuele rechten hierin te vernieuwen of te wijzigen zonder dat daarvoor je toestemming nodig is of je daarover dient te worden ingelicht.

13.3. Betalingen dienen te worden afgerond op het moment dat de bestelling is geplaatst. Geaccepteerde betalingsmethoden zijn die welke genoemd worden in de factuur door of namens de Eventondernemer aan je gestuurd. Indien er niet (tijdig) betaald wordt annuleren we je bestelling en/of de levering van onze diensten, zonder dat wij op enigerlei wijze aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van deze annulering.

13.4. De algemene voorwaarden zijn samen met het Privacy beleid, het bestel en/of aanmeldformulier via de website, de door ons per e-mail bevestigde afspraken en de betalingsinstructies, de overeenkomst die je met ons aangaat. Geen enkele andere voorwaarde zal een gedeelte vormen van de overeenkomst. In het geval dat er een conflict tussen deze algemene voorwaarden en een andere bepaling op de website ontstaat, overheersen de algemene voorwaarden.

13.5. Indien een voorwaarde van de overeenkomst als niet valide, illegaal of niet toepasselijk wordt beschouwd, stemmen de partijen ermee in dat deze voorwaarde als verwijderd zal worden beschouwd maar het overige deel van de voorwaarden en de overeenkomst nog steeds geldig zal zijn.

13.6. De algemene voorwaarden en de overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht. Op alle geschillen met de Eventondernemer heeft de Nederlandse rechtbank van haar vestigingsplaats Vianen de exclusieve competentie. Wij zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat wij ons hebben ingespannen om met jou een geschil in onderling overleg te beslechten en wij verwachten dat ook van jou.

13.7. Een vertraging in het gebruik maken van onze rechten die voortvloeien uit deze overeenkomst zal niet worden beschouwd alsof we afstand hebben gedaan van deze rechten tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk is vermeld.